תמרורים

נמצאו 50 תוצאות בפרק תמרורים

 • אי ציות לתמרור 201

  סע ישר או ימינה.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועות
המותרות על פי
התמרור.
פנית פרסה ימינה
מותרת, אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
על פי תמרור 263 או
.621 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור201 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ישר או ימינה לפי הוראות התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5501 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 202

  סע ישר או שמאלה.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועות
המותרות על פי
התמרור.
פנית פרסה שמאלה
מותרת, אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
על פי תמרור 263 או
.621 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 202 המוצב במקום, בכך שלא נסעת שמאלה או ישר לפי הוראות התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5502 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 203

  סע ישר.
אם החץ מופיע בכיוון
אלכסוני, סע בכיוון
החץ.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועה
המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה אסורה.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 621 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 203 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ישר לפי הוראות התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5500 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 204

  סע ימינה.
פנה לפני התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועה
המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה ימינה
מותרת, אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 621 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 204 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ימינה לפי הוראות התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5496 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 205

  סע שמאלה.
פנה לפני התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועה
המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה שמאלה
מותרת, אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 621 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 205 המוצב במקום, בכך שלא נסעת שמאלה לפי הוראות התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5497 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 206

  סע ימינה.
פנה אחרי התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועה
המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה ימינה
מותרת, אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 621 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 206 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ימינה אחרי התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5498 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 207

  סע שמאלה.
פנה אחרי התמרור.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועה
המותרת על פי התמרור.
פנית פרסה שמאלה
מותרת, אלא אם הדבר
נאסר ע"י תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 621 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 207 המוצב במקום, בכך שלא נסעת שמאלה אחרי התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5499 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 208

  סע ימינה או שמאלה.
חץ בצבע צהוב מורה על
כיוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית כמפורט
. בתמרור 906
הוצב התמרור מעל
רמזור יחולו הוראות
הרמזור על התנועות
המותרות על פי
התמרור.
פנית פרסה ימינה או
שמאלה מותרת, אלא
אם הדבר נאסר ע"י
תמרור אחר.
בחירת הנתיבים תהיה
. על פי סימון 263 או 621 נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 208 המוצב במקום, בכך שלא נסעת ימינה או שמאלה לפי הוראות התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5503 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 214

  עבור את המקום
המסומן מצדו הימני או
השמאלי, בהתאמה.
חץ בצבע צהוב מורה על
כוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית בלבד. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 214 המוצב במקום, בכך שלא עברת את המקום המסומן בתמרור מצידו הימני בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5505 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 215

  עבור את המקום
המסומן מצדו הימני או
השמאלי, בהתאמה.
חץ בצבע צהוב מורה על
כוון הנסיעה לתחבורה
ציבורית בלבד. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 215 המוצב במקום, בכך שלא עברת את המקום המסומן בתמרור מצידו השמאלי בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5506 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 218

  דרך לרכב מנועי שמסוגל
ומורשה לנוע במהירות
שאינה פחותה מזו
שצויינה בתמרור
בקמ"ש. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 218 המוצב בדרך לפניך, בכך שנכנסת לדרך הנ"ל בעת שרכבך אינו מורשה ו/או אינו מסוגל לנוע במהירות שצוינה בתמרור שאינה פחותה מ... קמ"ש בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5508 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • אי ציות לתמרור 219

  דרך לרכב מנועי בלבד. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 219 בכך שנכנסת עם הרכב הנ"ל שאינו רכב מנועי לדרך בה מוצב התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5507 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • אי ציות לתמרור 301 בצומת

  תן זכות קדימה לתנועה
בדרך החוצה לרבות
מסילה. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 301 המוצב בדרך לפניך, בכך שלא נתת זכות קדימה לרכב אחר הנכנס לצומת או להתמזגות הכבישים, מכביש אחר, או הבא אל הצומת או להתמזגות הכבישים בניגוד לתקנה 64(ג) ו-22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 4465 | עמוד 35

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  |

 • אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור ומתן זכות קדימה)

  עצור!
תן זכות קדימה לתנועה
בדרך החוצה לרבות
מסילה. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בדרך בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני הכנסך לצומת ולא נתת זכות קדימה לכלי הרכב הבא או הנכנס אל הצומת בניגוד לתקנה 64(ד) ו-22(א) לתקנות התעבורה

  * יש לציין בהזמנה לדין גם את העבירה של אי עצירה ואין לתת בנפרד ברירת משפט על אי העצירה.

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 3477 | עמוד 35

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  |

 • אי ציות לתמרור 302 בצומת (מתן זכות קדימה)

  עצור!
תן זכות קדימה לתנועה
בדרך החוצה לרבות
מסילה. נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בכיוון נסיעתך, בכך שאף שעצרת את רכבך, לא נתת זכות קדימה לכלי רכב הבא או הנכנס אל הצומת בניגוד לתקנה 64(ד) ו-22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 4609 | עמוד 35

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  |

 • אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור)

  עצור!
תן זכות קדימה לתנועה
בדרך החוצה לרבות
מסילה. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בדרך בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / במקום בו ניתן לראות את התנועה בדרך החוצה בניגוד לתקנה 22(א) ו-64(ד) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7293* תמרור "עצור" מחייב לעצור במקום בו יוכל הנהג לראות את התנועה בדרך החוצה, ואם סומן קו עצירה – לפני קו העצירה.

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 6626 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 4 |

 • אי ציות לתמרור 302 (עצור) לא בצומת

  עצור!
תן זכות קדימה לתנועה
בדרך החוצה לרבות
מסילה. נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב במקום, בכך שלא עצרת את רכבך לפני הכנסך לדרך החוצה בניגוד לתקנה 22(א) לתקנה התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 6628 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 4 |

 • אי ציות לתמרור 302 לא בצומת אי מתן זכות קדימה

  עצור!
תן זכות קדימה לתנועה
בדרך החוצה לרבות
מסילה. נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב במקום, בכך שאף שעצרת את רכבך לא נתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  * פסילה רק במקרה של עבירה בהתמזגות דרכים

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 6629 | עמוד 35

  הזמנה לדין  | ניקוד 10 | פסילה  |

 • אי ציות לתמרור 303

  נהגת ברכב הנ"ל ובהתקרבך למעגל תנועה שלפניו מוצב תמרור 303 לא נתת זכות קדימה לרכב הנמצא בתוך מעגל התנועה בניגוד לתקנה 64(ז) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 7283 | עמוד 35

  הזמנה לדין  | ניקוד 0 |

 • אי ציות לתמרור 307

  תן זכות קדימה בקטע
דרך צרה לתנועה
מהכיוון הנגדי. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 307 המוצב במקום, בכך שלא נתת זכות קדימה בדרך צרה לרכב שהיה קרוב ונסע מהכיוון הנגדי בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5481 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • אי ציות לתמרור 401

  כביש סגור בשני -
הכוונים בפני כל רכב. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 401 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5475 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 402

  אסורה הכניסה לכל
רכב. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 402 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5476 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 405

  אסורה הכניסה לכל רכב
מנועי. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 405 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5486 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 406

  אסורה הכניסה לרכב
מנועי מסחרי שמשקלו
הכולל המותר בטונות
עולה על הרשום
בתמרור. נהגת ברכב מנועי מסחרי ולא צייתת לתמרור 406 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל ומשקלו הכולל של רכבך עלה על הרשום בתמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5487 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 407

  אסורה הכניסה לרכב
המוביל חומר מסוכן
החייב בסימון על פי דין,
למעט אספקת דלק וגז. נהגת ברכב הנ"ל והובלת בו חומר מסוכן ונכנסת לדרך / לכביש, בניגוד לתמרור 407 המוצב במקום בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 6404 | עמוד 35

  קנס 1000 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 408

  אסורה הכניסה לרכב
מנועי, למעט רכב דו-
גלגלי. נהגת ברכב מנועי ולא צייתת לתמרור 408 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  * אסורה הכניסה לרכב מנועי למעט רכב דו-גלגלי.

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5484 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 409

  אסורה הכניסה לאופנוע. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 409 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5485 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 411

  אסורה הכניסה לבעלי
חיים. לא ציית לתמרור 411 בכך שנכנסת עם בעל חיים לדרך בה מוצב התמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 7239 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • אי ציות לתמרור 414

  בהיותך נוהג ברכב עבודה / בהיותך נוהג בטרקטור / בהיותך משתמש בבעל חיים / בהיותך רוכב אופניים / כהולך רגל - לא צייתת לתמרור 414 המוצב במקום בכך שנכנסת לדרך בה הוצב התמרור הנ"ל בניגוד להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 7267 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • אי ציות לתמרור 415

  אסורה הכניסה לכל
רכב, שמשקלו הכולל
המותר בטונות עולה על
הרשום בתמרור. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 415 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל ומשקלו הכולל של רכבך עלה על הרשום בתמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5488 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 416

  אסורה הכניסה לרכב
שגבהו כולל המטען – -
עולה על מספר המטרים
הרשום בתמרור. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 416 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל וגובה רכבך עלה על הרשום בתמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5490 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 417

  אסורה הכניסה לרכב
שרחבו כולל המטען – -
עולה על מספר המטרים
הרשום בתמרור. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 417 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל ורוחב רכבך עלה על הרשום בתמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5489 | עמוד 35

  קנס 100 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 418

  אזור אסור ללימוד
נהיגה. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 418 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מוצב התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5492 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • אי ציות לתמרור 420

  אסור לעקוף או לעבור
על פניו של רכב מנועי
הנע על יותר משני
גלגלים באותו כיוון
נסיעה. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 420 המוצב במקום, בכך שעקפת רכב מנועי אחר הנע על יותר משני גלגלים, שנסע בכיוון נסיעתך, שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5482 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 422

  אסור לרכב שמשקלו
הכולל המותר עולה על 2
טון לעקוף או לעבור על
פניו של רכב מנועי הנע
על יותר משני גלגלים
באותו כיוון נסיעה. נהגת ברכב הנ"ל שמשקלו הכולל עולה על 4 טון ולא צייתת לתמרור 422 המוצב במקום, בכך שעקפת רכב מנועי אחר הנע על יותר משני גלגלים, שנסע בכיוון נסיעתך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  * למעט אוטובוס ואוטובוס זעיר

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5483 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 428

  נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 428 המוצב במקום בכך שפנית ימינה או אם מוצב מעל הרמזור פנית ימינה או פנית פרסה ימינה, שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 7143 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 429

  נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 429 המוצב במקום בכך שפנית שמאלה או אם מוצב מעל הרמזור פנית שמאלה או פנית פרסה שמאלה, שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 7142 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 430 (פניית פרסה)

  נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 430 המוצב במקום, בכך שפנית פניית פרסה ימינה שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7294

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 7144 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 431 (פניית פרסה)

  אסורה פנית פרסה
לימין או לשמאל,
בהתאמה, בפניה
הקרובה. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 431 המוצב במקום, בכך שפנית פניית פרסה שמאלה שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7295

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 7145 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 6 |

 • אי ציות לתמרור 501

  כביש או נתיב לתחבורה
ציבורית:
הנסיעה בכביש או בנתיב
מותרת לרכבת מקומית,
לאוטובוס, למונית
ולרכב המסיע לפחות את
מספר הנוסעים,לרבות
הנהג,הנקוב בתמרור.
צוינו אחד או יותר
מסוגי הרכב בתמרור,
יחולו הוראות התמרור
על פי המצוין בו. עצירה
או חניית כלי רכב בנתיב
אסורה, אלא אם כן צוין
אחרת. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 501 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך בה מותרת הנסיעה לכלי רכב האמורים בתמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  * הוצב התמרור מעל הנתיב או שול, יחול תמרור 501 רק על הנתיב או השול שמתחתיו, בהתאמה.* נכה שברשותו תו נכה התואם במראהו את תמרור 437 או אדם המתלווה לנכה ונוהג עבורו, רשאים לנהוג את רכבם בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית (נת"צ). אין לאכוף כנגד נכים ו/או מלוויהם שברשותם תו נכה כאמור על נסיעה בנת"צ ואין לאכוף כנגד רכב סיור.* לרוכב אופניים מותרת הנסיעה בנתיב זה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5493 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • אי ציות לתמרור 503

  נתיב לתחבורה ציבורית:
קו קטעים כפול משולב
עם מעוינים בצבע צהוב
או חצים בצבע צהוב.
הנסיעה בנתיב מותרת
לרכב על פי המצוין
בתמרור 906 או רכב
הפונה בצומת הקרוב, על
. פי סימון 263 או 621
לא הוצב תמרור 906
הנסיעה בנתיב מותרת
לרכב ציבורי בלבד.
עצירה או חניית כלי רכב
בנתיב אסורים, אלא אם
צוין אחרת. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 503 שסומן על פני הכביש, בכך שנכנסת לדרך בה מותרת הנסיעה לכלי רכב האמורים בתמרור בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  * הנסיעה בנתיב מותרת לרכב על פי המצוין בתמרור 501 או רכב הפונה בצומת הקרוב, על פי סימון 813 או 926. לא הוצב תמרור 501 הנסיעה בנתיב מותרת לרכב ציבורי בלבד.* נכה שברשותו תו נכה התואם במראהו את תמרור 437 או אדם המתלווה לנכה ונוהג עבורו, רשאים לנהוג את רכבם בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית (נת"צ). אין לאכוף כנגד נכים ו/או מלוויהם שברשותם תו נכה כאמור על נסיעה בנת"צ ואין לאכוף כנגד רכב סיור.* לרוכב אופניים מותרת הנסיעה בנתיב זה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 7039 | עמוד 35

  קנס 500 | ניקוד 0 |

 • אי ציות לתמרור 807

  קו רצוף בצבע צהוב:
קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה,
נהג בצידו השמאלי של הקו ואל תעבור לצידו
הימני אלא כדי למנוע תאונה או עיכוב לתנועה
כשאתה נוסע לאט, או לשמירת הוראות כל
דין. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 807 המסמן את שפת הכביש במקום, בכך שעברת לצידו הימני של הקו ללא הצדקה כדין בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 6662 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 |

 • אי ציות לתמרור 815

  איי תנועה )בצורות שונות(, מסומנים על
הכביש בצבע לבן:
אסור לעבור, לעצור או לחנות עליהם. נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 815 שמסומן על פני הכביש, בכך שעברת על השטח המסומן בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

  באכיפה במצלמה טקטית: ס"ס 7259

  מתוך פרק:  תמרורים

  סעיף 5512 | עמוד 35

  קנס 250 | ניקוד 0 | אין אזהרה  |

קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: