טיפול בנהג שיכור

נהיגה בשכרות : נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים היא נהיגה מסוכנת ורשלנית מבחינת הנהג, שעלולה להיגמר בתאונת דרכים. בפרק זה נראה מהו משקה אלכוהולי ומהן דרישות החוק ואופן טיפול השוטר בנהג החשוד בשכרות.

השפעות האלכוהול

האלכוהול מוריד את יעילות פעילות המוח וגורם לתופעות הבאות:

 • איטיות בהעברת "הודעות" מן העיניים למוח.
 • קושי בעיבוד מידע.
 • עיכוב בהוראות לשרירים.
 • ראיה כפולה, מטושטשת וחוסר הבחנה בעצמים רחוקים.
 • צמצום שדה הראיה.
 • תחושת ביטחון מופרזת – לאדם נדמה שהוא בשליטה מלאה, הוא אינו מבין את מגבלותיו ונוטה לקחת סיכונים מיותרים.
 • חוסר יכולת לפצל קשב – אי יכולת לבצע שתי פעולות בו זמנית, כמו להקשיב לרדיו ולבדוק צומת אליו נכנסים.

 

הבסיס החוקי

תקנה 169 (ב) לת"ת + סעיף 26 לתקנות התעבורה

 • לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור.
 • בעל רכב או הממונה עליו לא ירשה לשיכור לנהוג בו.
 • אדם שיכור, הוא אדם שנתון תחת השפעת סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז אלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה.

 

הגדרות וסמכויות

ריכוז האלכוהול הקובע:

תקנה 169 (א) לתקנות התעבורה :

50 מיליגרם של אלכוהול ב 100- מיליליטר דם, או 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף. על פי הנוהל סף האכיפה כיום הינו 290 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף.

החוק החדש יחול על נהגים עד גיל 24 ונהגים מקצועיים - נהגי אוטובוס, מוניות וכלי רכב מסחריים.

על- פי החוק החדש, ריכוז האלכוהול המותר לנהגים צעירים ומקצועי ים הוא 10 מיליגרם אלכוהול ב 100- מ"ל דם, לעומת 50 מיליגרם המותרים לנהגים אחרים.

סמכות שוטר לדרוש בדיקת נשיפה

שוטר רשאי לדרוש מנהג או ממונה על הרכב להיבדק בבדיקת נשיפה במכשיר הינשוף, אף בהיעדר חשד כי ביצע עבירת תעבורה כלשהי.

ממונה על הרכב
 • מורה לנהיגה, בשעה שתלמיד נוהג ברכב.
 • מלווה לנהג חדש, שעה שהוא ממלא את חובת הליווי.
סמכות שוטר לדרוש בדיקת דם

אם היה הממונה על הרכב או הנהג מעורב בתאונת דרכים, או אם קיים חשד סביר כי הוא שיכור, מוסמך השוטר לדרוש, בנוסף לדגימת נשיפה, גם דגימת שתן או דם.

מחוסר הכרה

שוטר רשאי להורות על נטילת דגימת דם אף מנהג או ממונה על רכב שהוא מחוסר הכרה.

הטיפול בנפטר

אם יש לשוטר (כהגדרתו בנוהל) חשד סביר כי הנפטר היה בין הגורמים לתאונה (אף ללא חשד שהיה שיכור), רשאי רופא, שהוסמך לכך ע"י שר הבריאות, ליטול מהנפטר דגימת דם או כל נוזל גוף אחר, לשם בדיקת ריכוז או הימצאות אלכוהול או סם מסוכן.

אופן טיפול השוטר בחשוד בשכרות – בדיקת שכרות

בכל מקרה של חשד לנהיגה בשכרות עקב השפעת אלכוהול, או במקרה של נהג שהיה מעורב בתאונת דרכים, יש להקדים ולבצע בדיקת מאפיינים (מבחן ביצוע) ולמלא לגביה דוח מאפיינים.

שוטר העוצר לביקורת נהג או מעורב בתאונת דרכים, מתרשם ממנו:
 • באם נודף מהנהג ריח אלכוהול.
 • תגובת הנהג אינה לעניין.
 • לבושו.
 • התנהגותו.

על הנהג לדומם את מנוע הרכב ולצאת החוצה. נוסף להתרשמות מהנהג, יש לערוך מספר בדיקות (מבחני אימות פיזיים).

*מבחני ביצוע: עפ"י דוח פעולה באכיפת איסור נהיגה בשכרות .


חל איסור על מתנדב למלא דו"ח פעולת שכרות

(יש לפרט ע"ג מזכר או דו"ח פעולה רגיל את הפעולות שביצע)

בנוסף לבדיקה ההתנהגותית (מבחן ביצוע), קיימת אפשרות (בהסכמת החשוד) לבצע בדיקת נשיפון.

הפעלת מכשירי נשיפה:
נשיפון:

הנשיפון מהווה אינדיקציה ראשונית בלבד למצב שכרותו של הנבדק –אין חובה לבצע עפ"י חוק

נשיפון עובר נשיפון אזהרה נשיפון נכשל

סוג אוכלוסייה

הודעה בצג הנשיפון

המשך טיפול

אוכלוסיות מיוחדות:
נהג 
חדש, נהג צעיר עד גיל 24, נהג רכב מסחרי / עבודה , נהג ציבורי

עבר

 

אזהרה

 

נכשל

 

 

שחרור הנבדק לדרכו

 

לקיחת הנבדק לבדיקת דם

בדיקה בינשוף / דם

(בהתאם לנוהל)

כלל הנהגים

עבר / אזהרה

שחרור הנבדק לדרכו

 

נכשל

בדיקה בינשוף / דם

(בהתאם לנוהל )

ינשוף:

מכשיר שיופעל רק ע"י שוטר מוסמך המראה בצורה מדויקת את רמת האלכוהול בגופו של הנבדק. בדיקה זו נחשבת לראיה קבילה בבימ"ש.

ינשוף

 

 

במקרה ובדיקת המאפיינים מבססת חשד לשכרות, תבוצע בדיקת ינשוף:

מכשיר הינשוף יופעל רק על ידי שוטר המוסמך להפעלתו. לאחר שהנבדק נשף לתוכו, יוצא פלט המראה בצורה מדויקת את רמת האלכוהול בדמו של הנהג (מהווה ראיה בבית המשפט). הליך הבדיקה כדלקמן:

 • השוטר יסביר לחשוד את מטרת הבדיקה ויסביר שחלה עליו החובה להיבדק מכוח החוק, ואם מסרב, יראו אותו כמי שעבר עבירה של נהיגה בשכרות.
 • לאחר מכן ידרוש הסכמתו לבדיקה.
 • בתאונת דרכים, רשאי הבוחן לבצע למעורבים בדיקת נשיפה בבית החולים, גם אם לא בוצעה בדיקת המאפיינים.
 • השוטר יתעד בכתב את תוכן הדברים שהוסברו לחשוד.
 • הסכים החשוד להיבדק בינשוף, תבוצע הבדיקה בכל מקום שיורה השוטר, ותוך שמירה מרבית על כבוד האדם, פרטיותו ובריאותו ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי נוחות וכאב.
 • בבדיקה אקראית (נשיפון)- משך העיכוב יהיה 30 דקות ,במידה ונוצר חשד לנהיגה בשכרות ניתן לעכבו עד 3 שעות.
 • לא יעוכב אדם מעל לזמן הסביר הדרוש בנסיבות המקרה, ולא יותר מ 3 שעות.
 • בתום הבדיקה, יערוך השוטר שבדק זיכרון דברים ב 2 העתקים על מהלך הבדיקה, יחתום עליו וימסור העתק לאדם שנבדק.

במקרה של סירוב לבדיקת ינשוף – ירשם לחשוד דוח הזמנה לדין ואף קיימות סמכויות לפסילת רישיון נהיגה והשבתת הרכב. יש לשמור ולצרף, כל פלט ינשוף שבוצע ונכשל , מכל סיבה שהיא.

 

טיפול בנהג המסרב להיבדק במכשיר הינשוף
 • הסבר לחשוד כי אם יסרב לבדיקת נשיפה יראו אותו עפ"י חוק כמי שעבר עבירת נהיגה בשכרות וזאת גם אם מבקש להיבדק בדיקת דם. (בהעדר נסיבות חריגות)
 • נהג המסרב מכשיל את הבדיקה במזיד ולא נשמע להסברי הבדיקה- יואשם בעבירת סירוב (יש לתעד ולפרט את התנהגות הנבדק)
 • תחקור החשוד על סירבו לבדיקה באמצעות טופס תחקור ורישום אופן ההתנהגות המצביע על ההכשלה במזיד.
 • ( רישום דו"ח הזמנה לדין )עבירת סירוב . ס' סעיף 6719
 • קיימת סמכות פסילת רישיון נהיגה והשבתת רכב, ע"י קצין משטרה.

המקרים בהם יעוכב החשוד לטיפול בוחנים
 • המידה פי 3 מהמידה הקבועה בחוק.
 • לנהג החשוד עבר תעברתי בנהיגה בשכרות.
 • הנהג החשוד הינו נהג חדש.
 • החשוד הינו מורה לנהיגה או מלווה לנהג חדש.
 • חשד לנהיגה תחת השפעת סמים.
 • כאשר ניטלה דגימת דם או שתן או שלא ניתן לבצע בדיקת ינשוף.
 • סירוב לשתן או דם.
 • הנהג מעורב ב-ת.ד (יפתח תיק נ.ב\\ת.ד).
 • נהג החשוד הינו קטין.

טיפול בקטין שיכור
 • אין צורך בהסכמת אפוטרופוס לבדיקת שכרות מקטין.
 • טיפול בקטין, בין אם הסכים ונמצא שיכור בין/ או סרב להיבדק יהיה ע"י בוחן אשר יחקור את הקטין (בהתאם לנוהל טיפול בקטין).
 • תיק החקירה יועבר בסיום החקירה לטיפול ככל תיק נוער אחר (בימ"ש לנוער).
 • קיימות סמכויות פסילת רישיון נהיגה והשבתת הרכב לנהג קטין.

טיפול בשיכור שהינו "ממונה על רכב"

"ממונה על רכב" הינו:

 • מלווה לנהג חדש
 • מורה לנהיגה כשתלמיד נוהג ברכב:
  • אין סמכות פסילת רישיון נהיגה והשבתה מנהלית כנגד ממונה על הרכב. כאשר "ממונה על רכב " חשוד בעבירת שכרות יש לעכבו לחקירת בוחנים.
  • קיימות סמכויות פסילת רישיון נהיגה והשבתת רכב לנהג חדש במקרה בו המלווה שלו שיכור.
    
פעולות המתנדב במפגש עם נהג החשוד כשיכור
 • בדיקת מסוף לנהג ולרכב (בדגש לעבירת שיכרות קודמת).
 • יש לדרוש מהחשוד כי מרגע זה ועד לבדיקה נשיפה/דם/שתן לא להכניס דבר מה לפיו או לאפו (סיגריה, מסטיק, מים, סוכריה וכד').
 • הקפאת מצב ושמירה על החשוד, תוך שמירת קשר עין רצוף.
 • בבדיקת נשיפה - משך ההמתנה לבדיקת "ינשוף" מרגע הפיקוח יהיה 15 דקות לפחות.
 • תיעוד כלל הראיות המצביעות על נהיגה בשכרות (אופן דיבור, צורת הליכה, ריח וכד'), תוך מתן דגש לרישום הזמנים בכל מקום שנדרש לכך (זמן ביצוע העבירה, שעת העצירה, שעת העברת החשוד להמשך טיפול וכד').
 • המתנה ותיעוד העברת החשוד לשוטר התנועה, להמשך טיפול.

חשיבות התיעוד בדוח פעולת שיכרות
 • עבירת השכרות הינה עבירה שתידון בבית משפט, וכשכזו יש לבנות תיק חקירה מקיף ומעמיק.
 • תיעוד חלקי ורשלני = זיכוי.
 • התיעוד יעשה על גבי דו"ח פעולה מפורט, שיכלול את סדר הפעולות המדויק, כולל זמנים מדויקים - מרגע עצירת הרכב החשוד ועד העברת הנהג החשוד לבדיקה.

בדו"ח הפעולה יש לציין במדויק:

 • הנסיבות שהביאו לחשד לשכרות, ממצאים ברכב.
 • התנהגות חריגה של הנהג או הנוסעים(אמירות מיוחדות).
 • התיעוד הינו חלק חשוב בפעולת השוטר: לא רשמת - לא עשית.

טיפול בנהג שיכור
     

תגובות והערות: (0)
כתוב תגובה או הערה:
יש להזין שם
יש להזין הערה
עורך דין תעבורה - אייל שמולביץ
קיבלתם דו״ח הטומן בחובו נקודות?

מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון
יש להזין פרטים
סעיפי עבירה לפי נושא: